1 Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen.

2 Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az ő atyjaiknak családjaiban. A Thóla fiai erős hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz vala.

3 Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, a kik mind főemberek valának.

4 És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminczhatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és sok fiuk is.

5 Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erős hadakozó férfiak valának, nyolczvanhétezeren szám szerint mindenestől.

6 Benjámin fiai: Bela, Béker és Jediáel, hárman.

7 Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt főember az ő nemzetségökben, erős hadakozó férfiak, a kik megszámláltatván, huszonkétezerharmincznégyen valának.

8 Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai.

9 Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának.

10 Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár.

11 Ezek mind Jédiáel fiai, családfők, erős hadakozó férfiak, a kik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra.

12 Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia.

13 Nafthali fiai: Jakhcziel, Gúni, Jéczer, Sallum, a Bilha fiai.

14 Manasse fiai: Aszriel, kit szüle az ő felesége. Az ő ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját.

15 Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Czélofhád. Czélofhádnak leányai voltak.

16 Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, a kit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem.

17 Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt.

18 Az ő huga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát.

19 Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám.

20 Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát.

21 Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák.

22 Efraim azért, az ő atyjok sokáig siratá őket, a kihez elmennek vala az ő atyjafiai, és őt vigasztalják vala.

23 Beméne azért az ő feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az ő házában.

24 Leánya pedig Seéra vala, a ki alsó és felső Bethoront és Uzen-Seérát építé.

25 Réfah is az ő fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán.

26 Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma.

27 Ennek fia Nún, ennek fia Józsué.

28 Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezővárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezővárosai, Sikem és ennek mezővárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezővárosokig;

29 És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezővárosai, Thaanák és ennek mezővárosai, Megiddó és ennek mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai.

30 Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő hugok.

31 Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, a ki Birzávit atyja volt.

32 Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az ő hugokat.

33 Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai.

34 Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám.

35 Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál.

36 Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra.

37 Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra.

38 Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara.

39 Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja.

40 Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott harczosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az ő nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harczra képes férfi volt.