1 Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp.

De la Domnul. Zaharia arată că dacă poporul lui Dumnezeu vrea să primească binecuvântările promise, el trebuie să le caute la Domnul, nu la idoli (v. 2). Făgăduinţa belşugului (cap. 9,17) îl îndeamnă pe profet să apeleze la poporul său să se încreadă doar în Dumnezeu pentru beneficii materiale şi spirituale.

Ploaie de primăvară. Sau Ploaie târzie. Ploaia aceasta venea primăvara, la sfârşitul sezonului ploios, şi era necesară pentru a duce recolta la maturitate înainte de seceriş (vezi Deuteronom 11,14). Ploaia timpurie inaugura sezonul ploios, toamna, pentru a ajuta la creşterea seminţelor de curând semănate (vezi Vol. II, p. 108). Dacă ploile timpurii şi târzii îmbelşugate, aceasta era un semn al grijii şi harului lui Dumnezeu, al binecuvântărilor Sale temporale şi spirituale (vezi Isaia 30,2; Ieremia 5,24; Ioel 2,23).

Scoate fulgerele. Sau Face nori strălucitori Ebr. chazizim, nori furtunoşi. Imaginea cu ploaia târzie este folosită pentru a descrie revărsarea specială a Duhului Sfânt în zilele din urmă (vezi comentariul la Ioel 2,23). Acum este timpul ploii târzii, când oamenii ar trebui să înalţe cereri călduroase ca favoarea spirituală care pregăteşte biserica pentru venirea Fiului omului să poată fi grabnic obţinută (vezi AA 55; TM 506).


2 Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii prorocesc minciuni, visele mint și mângâie cu deșertăciuni. De aceea, ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți, pentru că n-au păstor.

Terafimii. Ebr. teraphim, zei casnici având de obicei forma unor mici figurine omeneşti (vezi

comentariul la Geneza 31,19).

Nimicuri. Răspunsuri inutile, cu totul lipsite de valoare.

Ghicitorii. Aceia care pretindeau că descoperă voinţa zeilor (vezi Ieremia 29,8).

Rătăcesc. Încrederea în aceşti înşelători a făcut ca israeliţii să fie duşi în captivitate.

N-au păstor. Probabil o referire la faptul că ei nu aveau rege care să-i conducă şi să-i ocrotească (vezi Osea 3,4).


3 „Mânia Mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi pe țapi. Căci Domnul oștirilor Își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul Său de slavă în luptă.

Păstorilor. Contextul pare să lase să se înţeleagă că aceşti păstori mincinoşi erau conducătorii apostaţi ai lui Israel, căpeteniile, preoţii şi profeţii pe care Dumnezeu îi considera principalii responsabili pentru toată nenorocirea care venise peste Israel prin captivitate (Isaia 3,12; 9,16; comp. Ieremia 2,8.26.27; 8,1.2; 10,21; 32,32; Ezechiel 22,23-31; 34,2-10; etc.). În Zaharia 11,15.17 se sugerează că aceşti păstori mincinoşi îşi părăsiseră turma, iar în cap. 10,2 poporul lui Israel este înfăţişat ca nişte oi rătăcite pentru că n-au păstor care să-i conducă pe calea cea dreaptă (comp. Ieremia 5,1-5; Ezechiel 34,5; etc.).

Alţii sugerează că păstorii îi reprezintă pe împăraţii păgâni care au stăpânit peste israeliţi în timpul când n-aveau păstori proprii (v. 2). Dumnezeu se folosise de aceşti păstori păgâni ca instrumente ale Sale pentru a-Şi pedepsi poporul (vezi Isaia 10,5.6), însă aceştia exercitaseră o cruzime necuvenită asupra poporului Său.

Ţapi. Ebr. ?attudim, ţapi (Geneza 31,10.12; Deuteronom 32,14), folosit simbolic şi pentru conducători, de exemplu aici şi în Isaia 14,9.

Turma. Dumnezeu Îşi va cerceta turma cu binecuvântări şi va da puteri poporului Său pentru a-şi birui duşmanii (vezi cap. 9,13).


4 Din el va ieși Piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război; din el vor ieși toate căpeteniile laolaltă.

Piatra din capul unghiului. Sau Piatra unghiulară, sau poate turnul din colţ. Diferitele imagini subliniază statornicia şi siguranţa lui Iuda. Iudeii priveau acest verset ca o prezicere mesianică.

Ţăruşul. Compară Isaia 22,23.


5 Ei vor fi ca niște viteji care calcă în picioare noroiul de pe ulițe; în luptă, se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei; iar călăreții vor fi acoperiți de rușine.

Viteji. Prezenţa lui Dumnezeu îi va asigura poporului ales o biruinţă deplină asupra duşmanilor săi. Aceste făgăduinţe de biruinţă erau condiţionate de ascultare (PK 704) şi nu s-au împlinit niciodată faţă de Israel din pricina refuzului lor persistent de a împlini planul divin.


6 Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif; îi voi aduce înapoi, căci Mi-este milă de ei, și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, și-i voi asculta.

Casa lui Iuda. Regatul de sud (vezi 1Regi 11,31.32).

Casa lui Iosif. Cele zece seminţii pe care le cuprindea regatul de nord al lui Israel sunt numite astfel deoarece seminţia cea mai numeroasă şi mai de vază dintre cele de miazănoapte era aceea a lui Efraim, un fiu al lui Iosif (Geneza 41,50-52).

Ca şi când. Exilaţilor repatriaţi Dumnezeu le făgăduise o restaurare deplină şi în libertate. Dacă ar fi conlucrat cu planurile Cerului, ei s-ar fi bucurat imediat de o prosperitate la fel ca aceea pe care anterior avuseseră privilegiul să o obţină (vezi p. 31, 32).

Aşa poate fi cu păcătosul. Deşi vinovat de abateri grozave, el poate obţine o iertare deplină şi liberă. Când, prin credinţă primeşte neprihănirea lui Hristos, el este acceptat de Dumnezeu ca şi când n-ar fi păcătuit (vezi SC 62).


7 Efraim va fi ca un viteaz; inima lor se va bucura ca de vin; fiii lor vor vedea lucrul acesta și se vor înveseli, inima lor se va bucura în Domnul.

Efraim. Sau Cei din Efraim. Adică cei din regatul de nord. Din pricina păcatului lor, celor zece seminţii nu le fusese dacă nici o făgăduinţă de readucere deplină la puterea lor anterioară din Palestina (PK 298). Totuşi, un destin măreţ îi aştepta pe cei din aceste seminţii care s-ar fi alipit de Domnul şi s-ar fi unit cu rămăşiţa lui Iuda.


8 Le voi fluiera și-i voi aduna, căci i-am răscumpărat, și se vor înmulți cum se înmulțeau odinioară.

Le voi fluiera. LXX redă propoziţia de început astfel: Le voi face un semn.


9 Îi voi risipi printre popoare, și își vor aduce aminte de Mine în țări depărtate; vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce.

Îi voi risipi. Ebr. zara?, adesea folosit cu sensul de a risipi şi fără îndoială astfel este folosit aici. Prima propoziţie poate fi tradusă şi deşi i-am risipit.


10 Îi voi aduce înapoi din țara Egiptului și-i voi aduna din Asiria; îi voi aduce în țara Galaadului și în Liban, și nu le va ajunge locul.

Egiptului. Vezi Ieremia 43,44 cu privire la iudeii care locuiau în Egipt.

Asiria. Aici reprezentând teritoriul asirian acum ocupat de Persia (vezi comentariul la Ezra

6,22).

Galaadului şi în Liban. Ţări aflate la est şi la nord de hotarele lui Israel, primele care au fost depopulate (2Regi 15,29; vezi comentariul la 1Cronici 5,26).


11 Israel va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării, și toate adâncimile râului Nil se vor usca; mândria Asiriei va fi frântă, și toiagul de cârmuire al Egiptului va pieri.

Prin strâmtorile mării. Sau Prin mare. o referire la minunea de la Marea Roşie (Exod 14). Dumnezeu va fi din nou binevoitor să lucreze în mod minunat spre eliberarea poporului Lui.

Adâncimile râului Nil. Sau Adâncimile râului. Ebr. ye’or, adesea desemnând Nilul (Exod 1,22; 2,3; etc.; vezi comentariul la Exod 2,10). Totuşi, ye’or se poate aplica şi la alte cursuri de apă. În Daniel 12,5-7 se referă la Tigru. Unii consideră că aici se referă la Eufrat, pe care exilaţii urmau să-l treacă în drumul lor spre Ierusalim. Alţii, considerând că au de-a face cu un paralelism, cred că se are în vedere Nilul.

Va fi frântă. Pedeapsa va veni asupra popoarelor care ţinuseră în robie pe poporul lui Dumnezeu (vezi Isaia 10,12; 13,1-22; Ezechiel 29-32; etc.).


12 Îi voi întări în Domnul, și vor umbla în Numele Lui, zice Domnul!”

Vor umbla. Aceeaşi formă apare şi în Geneza 5,22. LXX zice slavă, ceea ce face necesară schimbarea unei litere în ebraică. Compară Mica 4,5. COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1 AA 55; Ev 701; EW 271; ML 60; MM 335; TM 506; 5T 214; 8T 21

11 PK 366