1 Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,

2 Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.

3 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,

4 A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.

5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

6 A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,

7 A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.

8 Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.

9 Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,

10 Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

11 Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.

12 A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.

13 Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.

14 És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:

15 Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.