1 És lőn, hogy a mely napon elvégezé Mózes a sátor felállítását, és felkené azt, és megszentelé azt, minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét; és felkené és megszentelé azokat:

2 Akkor előjövének az Izráel fejedelmei, az ő atyjok házának fejei; ezek a törzsek fejedelmei, és ezek a megszámláltattak felügyelői:

3 És vivék az ő áldozatukat az Úr elé: hat borított szekeret, és tizenkét ökröt; egy-egy szekeret két-két fejedelemért, és mindenikért egy-egy ökröt; és odavivék azokat a sátor elébe.

4 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

5 Vedd el ő tőlök, és legyenek azok felhasználva a gyülekezet sátorának szolgálatában; és add azokat a lévitáknak, mindeniknek az ő szolgálata szerint.

6 Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a lévitáknak.

7 Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson fiainak, az ő szolgálatuk szerint.

8 Négy szekeret pedig és nyolcz ökröt ada a Mérári fiainak, az ő szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fiának keze alá.

9 A Kéhát fiainak pedig semmit nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala őket, a melyet vállon hordoznak vala.

10 Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére valókat azon napon, a melyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az ő áldozatukat az oltár elébe.

11 És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az ő áldozatát az oltár felszentelésére.

12 És vivé első napon az ő áldozatát Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségéből.

13 Vala pedig az ő áldozata, egy ezüst tál, száz és harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

14 Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.

15 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

16 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

17 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendősök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata.

18 Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár nemzetségének fejedelme.

19 Vive az ő áldozatául egy ezüst tálat, száz és harmincz siklus súlyút, egy ezüst medenczét, hetven siklus súlyút, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

20 Egy arany csészét, tíz siklus súlyút, füstölő szerekkel telve.

21 Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt egészen égőáldozatul.

22 Egy kecskebakot bűnért való áldozatul.

23 Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendősöket. Ez Néthanéelnek a Suár fiának áldozata.

24 Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia.

25 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

26 Egy arany csésze, tíz siklus súlyú füstölő szerekkel telve.

27 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

28 Egy kecskebak, bűnért való áldozatul.

29 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata.

30 Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúrnak fia.

31 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

32 Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.

33 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

34 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

35 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata.

36 Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.

37 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

38 Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.

39 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

40 Egy kecskebak, bűnért való áldozatul.

41 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata.

42 Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme: Éliásáf, a Dehuél fia.

43 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

44 Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.

45 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

46 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

47 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata.

48 Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia.

49 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

50 Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.

51 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.

52 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

53 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata.

54 Nyolczadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliél, Pédasúr fia.

55 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

56 Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.

57 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

58 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

59 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata.

60 Kilenczednapon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia.

61 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

62 Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.

63 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

64 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

65 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata.

66 Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia.

67 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

68 Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.

69 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

70 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

71 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata.

72 Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Págiel, Okrán fia.

73 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

74 Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.

75 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

76 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

77 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata.

78 Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia.

79 Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.

80 Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.

81 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.

82 Egy kecskebak bűnért való áldozatul.

83 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata.

84 Ez volt az áldozat az oltár felszentelésére, a napon, a melyen felkenetett, az Izráelnek fejedelmeitől. Tizenkét ezüst tál, tizenkét ezüst medencze, tizenkét arany csésze.

85 Száz és harmincz siklus súlyú vala egy ezüst tál, egy ezüst medencze pedig hetven siklus súlyú; az edények minden ezüstje: kétezer négyszáz siklus, a szent siklus szerint;

86 Tizenkét arany csésze, füstölő szerekkel, tíz-tíz siklus súlyú vala egy-egy csésze, a szent siklus szerint: A csészéknek minden aranya: száz húsz siklus.

87 Az egészen égőáldozatra való minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendős bárány tizenkettő, a hozzájok való ételáldozatokkal, és tizenkét kecskebak bűnért való áldozatul.

88 A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendős bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére való áldozat, minekutána felkenetett volt.

89 Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon ő vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felől, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közűl; és szól vala vele.