Sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiarei: Partea a 2-a

Text de memorat

De memorat: „Cine duce pe alții în robie ____. Cine ucide cu sabia ___. Aici este răbdarea și credința sfinților.” (Apocalipsa 13:10)

În secolul al XV-lea, Văile Piemontului, aflate sus în Alpii din nordul Italiei, erau căminul valdenzilor, un popor hotărât să rămână credincios Bibliei. Din cauza loialității lor statornice față de Hristos, au fost puternic persecutați. În 1488 d.Hr., valdenzii din Valea Loyse au fost uciși cu brutalitate de Biserica Romană pentru credința lor.
Un alt val de persecuție a venit în secolul al XVII-lea, când ducele de Savoy a trimis în zonă 8.000 de soldați și a cerut populației locale să îi adăpostească în casele lor. Aceasta nu era decât o strategie pentru a le oferi soldaților acces ușor la victimele lor. Pe 24 aprilie 1655, la ora 4:00 dimineața, a fost dat semnalul pentru începerea masacrului. De data aceasta, numărul morților s-a ridicat la peste 4.000.
Din păcate, istoria se repetă adesea. La fel ca persecuțiile din trecut, cea care urmează are scopul de a-i forța pe toți să se conformeze unui anumit set de credințe și unui sistem de închinare aprobat oficial. Ca întotdeauna însă, Dumnezeu va avea un popor care nu va capitula.

17 iunie – Ziua refugiaților
 

Comentariu EGW

În data de 26 noiembrie 1885, sora White a părăsit localitatea Basel, plecând în Italia, la Torre Pellice … .
Ellen White a rămas în Torre Pellice timp de trei săptămâni. Ea le-a vorbit oamenilor de zece ori și a vizitat câteva locuri renumite, unde valdenzii, care fugeau de persecutorii lor, fuseseră urmăriți și capturați, torturați și uciși. Cu privire la aceste experiențe, ea scria:
„Dacă ar putea fi auzite glasurile acestor munți veșnici, care străjuiesc văile, ce istorie ar putea relata ei despre suferințele îndurate de poporul lui Dumnezeu din cauza credinței! Ce povestiri despre vizitele îngerilor pe care acești fugari creștini nu îi recunoscuseră! De repetate ori, îngerii au vorbit cu oamenii, așa cum vorbește cineva cu prietenul lui, călăuzindu-i în locuri sigure. Cuvintele lor de încurajare au înviorat spiritul acelor credincioși și, purtându-le gândul mai presus de culmile celor mai înalți munți, i-au determinat să contemple prin credință hainele albe, coroanele și ramurile de palmier ale biruinței, pe care le vor primi în ziua când se vor afla în jurul marelui tron alb.” – Schițe din viața mea, p. 290

Ori de câte ori, prin credința în Mielul lui Dumnezeu, un suflet renunță să mai slujească păcatului, mânia lui Satana se aprinde. Viața cea sfântă a lui Abel era o mărturie împotriva susținerilor lui Satana că este cu neputință ca omul să țină Legea lui Dumnezeu. Când Cain, împins de duhul cel rău, a văzut că nu îl poate stăpâni pe Abel, s-a înfuriat atât de tare, încât i-a luat viața. Și, ori de câte ori se va afla cineva care va sta pentru apărarea dreptății Legii lui Dumnezeu, același spirit se va da pe față împotriva lui. Este același spirit care, în decursul tuturor veacurilor, a înălțat rugurile și a aprins focul pentru a-i nimici pe ucenicii lui Hristos. Dar cruzimile îngrămădite asupra urmașilor lui Isus sunt insuflate de Satana și de oastea lui, deoarece aceștia nu-i pot constrânge să li se supună. Aceasta este furia unui vrăjmaș înfrânt. Fiecare martir al lui Isus a murit ca biruitor. Profetul spune: „Ei l-au biruit [pe „balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana”] prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte” (Apocalipsa 12:11,9). – Patriarhi și profeți, p. 77 

Printre locuitorii pământului, răspândiți prin toate țările sunt cei care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. La fel ca stelele cerului, care se văd numai noaptea, acești credincioși vor străluci atunci când întunericul va acoperi pământul și negură mare, popoarele. În ceasul celei mai cumplite apostazii, când Satana depune efortul suprem pentru a face ca „toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi” să primească, sub amenințarea pedepsei cu moartea, semnul de supunere față de o zi falsă de odihnă, acești credincioși vor „străluci ca niște lumini în lume” (Filipeni 2:15). Cu cât noaptea este mai întunecată, cu atât mai tare vor străluci ei. – Maranatha, p. 196 (7 iulie)
 

După cum am studiat deja, puterile fiarei din Apocalipsa 13 și 14 reprezintă un sistem mondial de închinare falsă. Însă nu este doar atât.

1. Citește Apocalipsa 13:5; Apocalipsa 12:6,14 și Daniel 7:25. Cât de mult avea să domine această putere peisajul religios în secolele anterioare?

Fiara avea să rămână în istorie pentru o perioadă clar specificată. În profețiile simbolice temporale, o zi profetică înseamnă un an literal. În Numeri 14:34 citim: „un an de fiecare zi” – aplicând principiul biblic de numărare a unei zile pentru un an. Și din nou, în Ezechiel 4:6, Dumnezeu spune: „îți pun câte o zi pentru fiecare an”. Acest principiu s-a dovedit corect în mod repetat în interpretarea profețiilor biblice, cum este cazul celor șaptezeci de săptămâni din Daniel 9:24-27. Calculând perioada menționată în Apocalipsa 13:5, de 42 de luni, cu 30 de zile într-o lună, ajungem la o perioadă de 1.260 de zile profetice sau ani li­terali. Calendarele din vechime aveau de obicei 360 de zile într-un an. 
În secolul al IV-lea, împăratul roman Constantin a legalizat creștinismul în imperiu. Când și-a mutat capitala în Bizanț, în 330 d.Hr., pentru a uni partea de răsărit a imperiului cu cea de apus, el a lăsat la Roma un vid de conducere. Atunci, papa a umplut acest vid. El a devenit nu numai un lider religios puternic, ci și o forță politică de temut în Europa. În 538 d.Hr., Iustinian, împăratul roman, i-a acordat în mod oficial episcopului roman rolul de apărător al credinței. Biserica medievală a exercitat o mare influență din anul 538 d.Hr. până în anul 1798 d.Hr., incluzând aici persecuțiile îngrozitoare men­țio­nate la începutul acestui studiu. Generalul lui Napoleon, Berthier, l-a luat pe papa prizonier în 1798 d.Hr., exact când se împlinea profeția. 
Lovitura dată astfel papalității a fost una serioasă, dar, conform cu Apo­calipsa 13:12, rana de moarte avea să fie vindecată, iar lumea avea să audă multe din partea acestei puteri – mult mai multe.

Gândește-te cât de uimitoare este profeția biblică și cum Dumnezeu ne dezvăluie prin ea evenimentele viitoare. Astfel, ne putem încrede în promisiunile lui Dumnezeu, chiar și în cele pe care nu le vedem încă împlinite?
 

Comentariu EGW

Ca să ducă până la capăt această lucrare profanatoare, Roma și-a asumat dreptul de a scoate din Legea lui Dumnezeu porunca a doua, care interzicea închinarea la chipuri cioplite, împărțind în două porunca a zecea, pentru a păstra numărul poruncilor. 
Spiritul concesiilor făcute păgânismului a deschis calea pentru o desconsiderare și mai mare a autorității Cerului. Satana a falsificat și porunca a patra și a încercat să înlăture Sabatul din vechime, ziua pe care Dumnezeu o binecuvântase și o sfințise, și să înalțe în locul lui sărbătoarea respectată de păgâni ca fiind „ziua venerabilă a soarelui”. La început, încercarea aceasta de schimbare nu a fost făcută într-un mod deschis. În primele secole, adevăratul Sabat a fost respectat de toți creștinii. Ei erau zeloși pentru onoarea lui Dumnezeu și credeau că Legea Sa este neschimbătoare, așadar respectau cu zel sfințenia poruncilor ei. Totuși Satana a lucrat cu o mare subtilitate prin slujitorii lui pentru a-și atinge scopul. Pentru ca atenția oamenilor să fie atrasă asupra duminicii, ziua aceasta a fost declarată o zi de sărbătoare în cinstea învierii lui Hristos. În timpul ei aveau loc servicii religioase, dar era privită ca o zi de recreere, iar Sabatul continua să fie respectat cu sfințenie. – Istoria mântuirii, p. 328

„I s-a dat putere să lucreze patruzeci și două de luni.” Iar profetul spune: „Unul din capetele ei părea rănit de moarte.” Și iarăși: „Cine duce pe alții în robie trebuie să meargă și el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia”. Cele patruzeci și două de luni sunt același lucru ca o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, trei ani și jumătate sau o mie două sute șaizeci de zile din Daniel capitolul 7 – timpul în care puterea papală urma să persecute pe poporul lui Dumnezeu. Această perioadă, așa cum se spune în capitolul precedent, a început cu supremația papală, anul 538 d.Hr., și s-a încheiat în anul 1798. La data aceasta, papa a fost făcut prizonier de către armata franceză, puterea papală a primit rana de moarte și astfel s-a împlinit profeția: „Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie”. – Tragedia veacurilor, p. 439 
Dar singurul lucru din lumea noastră pe care ne putem sprijini este Cuvântul lui Dumnezeu. „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Chiar și în viața aceasta nu este spre binele nostru să ne îndepărtăm de voința Tatălui din cer. Când cunoaștem puterea Cuvântului Său, nu trebuie să urmăm sugestiile lui Satana când este vorba să ne câștigăm hrana sau să ne salvăm viața. Singurul lucru la care trebuie să ne gândim este acesta: Care e porunca lui Dumnezeu și care e făgăduința Lui? Dacă le cunoaștem, trebuie să ascultăm de prima și să ne încredem în cea de a doua.

În ultimul mare conflict al luptei cu Satana, cei care Îi vor rămâne credincioși lui Dumnezeu vor vedea cum li se ia orice mijloc de întreținere. Pentru că ei refuză să calce Legea Sa ca să asculte de puterile pământești, li se va interzice să cumpere și să vândă. În cele din urmă, se va da un decret ca toți să fie omorâți. Vezi Apocalipsa 13:11-17. Dar celui care ascultă de Dumnezeu i se dă făgăduința: „Acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine și apa nu-i va lipsi” (Isaia 33:16). Prin această făgăduință vor trăi copiii lui Dumnezeu. – Hristos, Lumina lumii, p. 121 
 

2. Reține profeția din 2 Tesaloniceni 2:3,4,9-12. Ce semne distinctive ne oferă pentru identificarea fiarei, a puterii antihristului?

Apostolul Pavel avertizează comunitatea creștină cu privire la o „lepădare” de adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. El este îngrijorat în legătură cu semințele apostaziei, prezente deja în biserica Noului Testament, care aveau să înflorească în secolele următoare, înainte de a doua venire a lui Hristos. O evanghelie falsă avea să intre în biserică, distorsionând Cuvântul lui Dumnezeu. 
Satana este cel care se află în spatele acestei apostazii. El este adevăratul „om al fărădelegii” care dorește să se înalțe „mai presus de tot ce se numește «Dumnezeu» și stă în „Templul lui Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2:4). Dar „marele amăgitor” lucrează prin agenți omenești, pentru a-și îndeplini scopurile. Identificarea caracteristicilor din Daniel și din Apocalipsa descoperă că, de fapt, cornul cel mic din Daniel 7, fiara din Apocalipsa 13 și 14 și „omul fărădelegii” din 2 Tesaloniceni 2 reprezintă aceeași entitate. 

Comentariul biblic AZȘ notează astfel: „O comparație cu profeția lui Daniel despre puterea hulitoare care urmează Romei păgâne […] și cu tabloul lui Ioan cu privire la fiara care seamănă cu un leopard […] dă pe față multe asemănări între cele trei descrieri [cornul cel mic, puterea fiarei și omul fărădelegii]. Aceasta duce la concluzia că Daniel, Pavel și Ioan vorbeau despre aceeași putere, […] papalitatea” (vol. 7, p. 271). 
Este extrem de important să ne amintim că profeția biblică descrie un sistem religios care a compromis Cuvântul lui Dumnezeu, a înlocuit Evanghelia cu tradițiile omenești și s-a îndepărtat de adevărul biblic. Aceste profeții sunt date de un Dumnezeu incredibil de iubitor pentru a-Și pregăti poporul pentru venirea lui Isus. Ele sunt o mustrare împotriva unor organizații religioase care s-au îndepărtat de Cuvântul lui Dumnezeu, deși nu neapărat și împotriva oamenilor din ele (vezi Apocalipsa 18:4). Mesajul nostru este despre un sistem care a înșelat milioane de oameni. Deși amăgiți, acești oameni sunt mult iubiți de Hristos. De aceea, trebuie să îi tratăm ca atare.

„Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea și Prorocii” (Matei 7:12). Cum aplicăm acest principiu atunci când avem de-a face cu puterile fiarei descrise în Apocalipsa 13 și Apocalipsa 14?

Comentariu EGW

„Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii” (Matei 24:10).
Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioși care au mărturisit credința în solia îngerului al treilea, dar n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr, își vor părăsi poziția și vor trece în rândurile împotrivitorilor. Unindu-se cu lumea și împărtășindu-se de spiritul ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină și, când ajung la încercare, sunt pregătiți să aleagă partea ușoară, populară. Bărbați de talent și cu vorbire plăcută, care odinioară se bucuraseră de adevăr, își folosesc acum puterile pentru a amăgi și rătăci suflete. Ei devin vrăjmașii cei mai aprigi ai fraților lor de altădată. Când păzitorii Sabatului sunt aduși înaintea tribunalelor pentru a da socoteală de credința lor, acești apostați sunt agenții cei mai eficienți ai lui Satana în a-i prezenta într-o lumină falsă și a-i acuza. Prin declarații mincinoase și insinuări, ei îi incită pe conducători împotriva lor. – Maranatha, p. 196 (7 iulie)

Îngerul a spus: „Nimic mai puțin decât toată armura neprihănirii nu-l poate face pe om în stare să biruie puterile întunericului și să-și mențină victoria asupra lor. Satana a luat în stăpânire totală bisericile, ca întreg. Se iau în discuție cuvintele și faptele oamenilor în locul adevărurilor pătrunzătoare ale Cuvântului lui Dumnezeu. Spiritul lumii și prietenia ei sunt în vrăjmășie cu Dumnezeu. Când adevărul, în simplitatea și puterea lui, așa cum este el în Isus, este adus pentru a lupta împotriva spiritului lumii, dintr-o dată spiritul de prigoană se trezește. Foarte mulți care mărturisesc că sunt creștini nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. Inima firească nu a fost schimbată și mintea nerenăscută rămâne în vrăjmășie cu Dumnezeu. Aceștia sunt slujitorii credincioși ai lui Satana, chiar dacă și-au dat un alt nume”. – Scrieri timpurii/Experiențe și viziuni, p. 273 
Să avem întotdeauna în minte gândul că în niciun caz nu trebuie să invităm noi persecuţia. Nu trebuie să folosim cuvinte aspre şi tăioase. Scoateţi-le din orice articol scris, din orice prelegere rostită. Lăsaţi ca doar Cuvântul lui Dumnezeu să facă lucrarea de tăiere, de mustrare; oamenii, care sunt limitaţi, să se ascundă în Isus Hristos şi să rămână în El. Ceea ce se vede să fie spiritul lui Hristos. Toţi să fie atenţi la cuvintele pe care le spun, ca nu cumva să stârnească în cei care sunt de altă credinţă o duşmănie de moarte împotriva noastră şi să-i dea lui Satana ocazia să folosească acele cuvinte nechibzuite pe care le-am rostit, pentru a ne ridica bariere în cale. 

Urmează să fie un timp de necaz şi de tulburare cum nu a mai fost de când sunt neamurile. Lucrarea noastră este aceea de a căuta să îndepărtăm din toate cuvântările noastre orice ar putea să pară răzbunare, sfidare sau atac împotriva bisericilor sau a indivizilor, pentru că nu aceasta este calea, nici metoda lui Hristos. 
Deoarece poporul lui Dumnezeu, care cunoaşte adevărul, nu şi-a făcut datoria potrivit luminii date în Cuvântul lui Dumnezeu, este necesar ca noi să fim mai precauţi, ca să nu-i jignim pe cei necredincioşi înainte ca aceştia să fi auzit argumentele credinţei noastre cu privire la Sabat şi la duminică. – Mărturii, vol. 9, p. 244 
 

Sondajele descoperă o profundă lipsă de încredere a cetățenilor lumii în instituții și în guverne. Milioane de oameni se întreabă: „Există cineva capabil din punct de vedere moral să conducă lumea?” Profețiile din Apocalipsa identifică puterea fiarei ca fiind aceea care, sub auspiciile unei uniuni religioase/politice, va fi văzută ca puterea capabilă să facă lucrul acesta.

3. Citește Apocalipsa 17:12-14. Cum descrie Ioan scenele finale din istoria pământului? Ce contrast puternic vezi aici?

În acest pasaj, Ioan evidențiază trei idei principale. În primul rând, puterile politice au „același gând” și „dau fiarei puterea și stăpânirea lor”. În al doilea rând, acest conglomerat al rătăcirii se va război cu Isus, Mielul. În al treilea rând, în ultimul război al pământului, Hristos și ur­mașii Săi ies biruitori. Fiara nu învinge; Isus, da.
Te-ai întrebat vreodată ce strategie ar putea folosi Diavolul pentru a uni națiunile? Istoria se repetă adesea. Descoperim lecții valoroase din căderea Imperiului Roman. Când invaziile germanice din nord amenințau Europa de Vest, împăratul roman Constantin s-a întors către religie. Autoritatea bisericii, combinată cu puterea statului, a devenit chiar instrumentul de care Constantin avea nevoie. Întărirea continuă a sfințeniei duminicii, în secolul al IV-lea, a fost o mișcare politică și religioasă calculată, care urmărea să unească imperiul într-o perioadă de criză. Constantin voia ca imperiul lui să fie unit, iar Biserica Romană îl voia „convertit”. Renumitul istoric Arthur Weigall declară clar lucrul acesta: „Biserica a sfințit duminica […] în mare parte pentru că ea era sărbătoarea săptămânală a soarelui; pentru că exista o politică creștină clară de a prelua sărbătorile păgâne îndrăgite de popor prin tradiție și de a le da o semnificație creștină” (The Paganism in Our Christianity [New York: G.P. Putnam’s Sons, 1928], p. 145).
Într-o perioadă de mare strâmtorare, când întreaga lume va fi speriată, rănită și înfricoșată, oamenii vor avea o nevoie disperată de cineva care să le aducă stabilitate și protecție. Așa s-a născut tirania în trecut și nu avem niciun motiv să credem că nu s-ar întâmpla din nou. Conform profeției, ceva va produce aceste evenimente finale.
E greu de spus cum se vor desfășura aceste lucruri, dar lumea a văzut deja cum se pot produce rapid schimbări importante. Chiar dacă nu știm detalii legate de ce va veni, trebuie să fim pregătiți pentru orice. 
 

Comentariu EGW

Pe măsură ce ne apropiem de ultima criză, este de o importanță vitală ca între instrumentele Domnului să fie armonie și unire. Lumea este plină de furtuni, război și neînțelegeri. Totuși, lumea se va uni sub un cap – puterea papală – ca să se împotrivească lui Dumnezeu în persoana martorilor Lui. 
Cine își va da împărăția acestei puteri? Protestantismul, o putere care, în timp ce pretinde a avea caracteristici și spirit de miel și a fi aliat cu Cerul, vorbește cu glas de balaur. El este mânat de o putere de jos. 
„Toți au același gând”. Va exista o uniune universală, o mare armonie, o confederație a puterilor lui Satana. „Și dau fiarei puterea și stăpânirea lor.” Astfel este manifestată o putere arbitrară și asupritoare împotriva libertății religioase, a libertății de închinare la Dumnezeu potrivit cu îndemnurile conștiinței, la fel cum a manifestat papalitatea în trecut, când i-a persecutat pe cei care au îndrăznit să nu se conformeze cu ritualurile religioase și ceremoniile romanismului. – Maranatha, p. 187 (28 iunie)

Aceeași minte tiranică ce a complotat împotriva credincioșilor din secolele trecute încă mai caută să curețe pământul de cei care se tem de Dumnezeu și ascultă de Legea Sa. Satana va stârni indignare împotriva modestei minorități care refuză cu conștiinciozitate să accepte obiceiurile și tradițiile populare. Bărbați cu poziție și reputație se vor uni cu nelegiuiții și cu ticăloșii pentru a se sfătui împotriva copiilor lui Dumnezeu. Neavând un „Așa zice Scriptura”, pentru a-l aduce împotriva apărătorilor Sabatului biblic, ei vor recurge la legi opresive pentru a compensa această lipsă. – Maranatha, p. 198 (9 iulie)
Toate lucrurile din natură şi din lume sunt foarte serioase. În colaborare cu îngerii lui şi cu oamenii răi, Satana va depune orice efort pentru a câştiga biruinţa şi va părea că a reuşit. Totuşi, din conflictul acesta, adevărul şi neprihănirea vor ieşi biruitoare şi triumfătoare. – Manuscript 24, 1891

Când răbdarea divină se va termina, vor avea loc lucruri îngrozitoare, deoarece mânia lui Dumnezeu se va revărsa atât de vizibil şi de puternic, încât este prezentată ca fiind neamestecată cu milă şi pământul întreg va fi pustiit. Este un timp de apostazie naţională, când conducătorii ţării vor pune în aplicare strategia lui Satana şi se vor uni trecând de partea omului fărădelegii – atunci cupa vinovăţiei va fi plină; apostazia naţională este semnul care anunţă ruina naţională. 
Dumnezeu i-a pus pe cei din poporul Său să stea la spărtură, să repare zidurile, să ridice temelia care există de multe generaţii. Fiinţele cereşti inteligente, îngeri care excelează în putere, aşteaptă ca, la porunca Lui, să se alăture slujitorilor Săi omeneşti, iar Domnul va interveni atunci când lucrurile vor ajunge într-o asemenea situaţie, încât numai o putere divină va fi în stare să contracareze mijloacele prin care lucrează Satana. Când poporul Său va fi în pericolul cel mai mare, părând a fi incapabil să reziste puterii lui Satana, Dumnezeu va lucra pentru el. Disperarea omului este ocazia lui Dumnezeu de a interveni. – Solii alese, cartea 2, p. 372–373 
 

4. Compară Apocalipsa 14:9 cu Apocalipsa 14:12. Unde este pus semnul fiarei? (Vezi Deuteronomul 6:8; 11:18.) Care sunt două caracteristici care deosebesc poporul lui Dumnezeu de cei care primesc semnul fiarei?

Un grup se închină fiarei, iar altul păzește poruncile lui Dumnezeu (care includ a patra porunca, cea pe care puterea fiarei a căutat să o schimbe) și are credința lui Isus. Acesta este contrastul. Lucrând prin fiara care se ridică din mare și prin cea care se ridică din pământ, Diavolul încearcă să submineze autoritatea lui Dumnezeu atacând inima închinării, și anume Sabatul. Semnul fiarei este pus fie pe mână, fie pe frunte. Fruntea este un simbol al minții, unde se află conștiința, rațiunea și judecata; mâna, în contrast, este un simbol al acțiunilor și al faptelor. 
Vine ziua, posibil mai devreme decât credem, când vor fi date legi care ne vor îngrădi libertatea religioasă. Cei care urmează în mod conștient Cuvântul lui Dumnezeu și țin adevăratul Sabat al Domnului vor fi etichetați ca oponenți ai unității și ai binelui societății. 

„Cei care respectă Sabatul biblic vor fi declarați dușmani ai legii și ordinii, care dau la o parte restricțiile morale ale societății, provocând anarhie și decădere și atrăgând pedepsele lui Dumnezeu asupra pământului. […] Ei vor fi acuzați de lipsă de loialitate față de stat” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 592).
Biserica Romană pretinde că duminica este „semnul” autorității ei ecleziastice. „Desigur, Biserica Catolică afirmă că schimbarea a fost făcută de ea. […] Iar aceasta este un semn al puterii și al autorității ei ecleziastice în chestiuni religioase” (The American Catholic Quarterly Review, ianuarie 1883).
Apocalipsa prezice că, în viitor, într-o perioadă de criză internațională, lumea noastră se va confrunta cu o transformare politică, socială, religioasă și morală radicală, în care va fi impusă păzirea duminicii, care apoi va deveni „semnul fiarei”. Nu ne-a fost descoperit modul în care aceste lucruri se vor desfășura. Scriptura ne oferă numai o descriere generală, dar suficientă pentru a ne arăta că punctul culminant al marii lupte va fi problema închinării – fie la fiară, fie la Creator – și că Sabatul zilei a șaptea va juca un rol esențial.

Omenirea a fost întotdeauna împărțită între cei care sunt de partea lui Dumnezeu și cei care sunt de partea lui Satana. De ce nu poate exista o cale de mijloc? Cum putem ști sigur de a cui parte suntem?

Comentariu EGW

Dar creștinii din generațiile trecute au păzit duminica fiind convinși că, făcând astfel, ei păzesc Sabatul biblic; și astăzi mai există creștini adevărați în fiecare biserică, inclusiv în cea romano-catolică, ce cred cu sinceritate că duminica este Sabatul rânduit de Dumnezeu. Dumnezeu primește sinceritatea scopului lor și integritatea lor înaintea Lui. Dar, când păzirea duminicii va fi impusă prin lege, iar lumea va fi lămurită cu privire la obligația de a păzi Sabatul adevărat, atunci toți aceia care vor călca porunca lui Dumnezeu pentru a asculta de un precept care nu are o autoritate mai înaltă decât aceea a Romei, vor onora prin aceasta papalitatea mai presus de Dumnezeu. Ei aduc cinstire Romei și puterii care impune instituția rânduită de Roma. Ei se închină fiarei și chipului ei. Când leapădă instituția pe care Dumnezeu a declarat-o ca fiind semnul autorității Sale și cinstesc în locul ei ceea ce Roma a ales ca semn al supremației ei, prin aceasta, oamenii aleg semnul supunerii față de Roma – „semnul fiarei”. Și lucrul acesta nu se va produce până când problema nu va fi pusă lămurit înaintea poporului, iar oamenii vor fi aduși să aleagă între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor, iar aceia care continuă în nelegiuire vor primi „semnul fiarei”. – Tragedia veacurilor, p. 449 

Cei care I se închină lui Dumnezeu se vor evidenţia îndeosebi prin faptul că respectă porunca a patra, deoarece acesta este semnul puterii Sale creatoare şi dovada dreptului Său de a primi respectul şi omagiul din partea omului. Cei nelegiuiţi se vor evidenţia prin eforturile lor de a dărâma memorialul Creatorului şi de a înălţa instituţia Romei. În conflictul acesta, creştinătatea va fi împărţită în două mari clase – aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au credinţa lui Isus şi aceia care se închină fiarei şi chipului ei şi primesc semnul ei. Deşi biserica şi statul îşi vor uni puterile pentru a-i constrânge pe „toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi” (Apocalipsa 13:16) să primească semnul fiarei, totuşi cei din poporul lui Dumnezeu nu îl vor primi. 
Profetul de pe Patmos îi vede pe biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei stând pe o mare de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână (Apocalipsa 15:2) şi cântând cântarea lui Moise şi a Mielului. – Solii alese, cartea 2, p. 55 
 

Chiar acum, poate, se pregătește scena pentru această persecuție iminentă. Pe 6 iunie 2012, papa Benedict al XVI-lea a făcut un apel urgent în fața a mai mult de 15.000 de oameni adunați în Piața Sfântul Petru din Roma – că duminica trebuie să fie o zi de odihnă pentru toată lumea, pentru ca oamenii să fie liberi să fie cu familiile lor și cu Dumnezeu. „Apărând duminica, apărăm libertatea umană.” Lucrul acesta nu echivalează, desigur, cu a le cere altora să țină această zi în opoziție cu Sabatul biblic, dar arată că ideea duminicii ca „zi de odihnă” este, cu siguranță, o problemă reală. Mai devreme sau mai târziu, vor fi date legi, iar cei care urmează cu conștiinciozitate Cuvântul lui Dumnezeu și păzesc adevăratul Sabat vor fi etichetați drept inamici ai intereselor societății.
În această perioadă de criză, aceia care fac parte din poporul lui Dumnezeu, prin harul și prin puterea Lui, vor rămâne tari în convingerile lor de a-L urma. Nu vor ceda presiunii. În contrast cu semnul fiarei, ei vor primi pecetea lui Dumnezeu. 
Pecețile erau folosite în vremurile străvechi pentru a atesta autenticitatea documentelor oficiale. Ne-am aștepta să găsim sigiliul lui Dum­nezeu inclus în Legea Sa. Sigiliile din vechime erau un semn distinctiv personalizat.

5. Citește Exodul 20:8-11. Ce elemente ale unui sigiliu găsești în porunca Sabatului? Cum se diferențiază porunca Sabatului de celelalte porunci?

Porunca a patra conține trei elemente ale unui sigiliu autentic. Mai întâi, numele celui căruia îi aparține sigiliul: „Domnului Dumnezeului tău” (Exodul 20:10). Apoi, titlul acestuia: Domnul care „a făcut” (Exodul 20:11) sau Creatorul. Și, în al treilea rând, teritoriul lui: „cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele” (Exodul 20:11). Conform cu Apocalipsa 7:1-3, pecetea lui Dumnezeu este pusă numai pe fruntea noastră, un simbol al minții, al voinței. Isus ne respectă libertatea de alegere. El ne invită să Îl lăsăm să ne modeleze mintea prin Duhul Său cel Sfânt, ca să nu fim îndepărtați de ancora credinței noastre în Cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 4:30). Înțelegem că sunt credincioși cei care „păzesc poruncile lui Dumnezeu și [au] credința lui Isus (Apocalipsa 4:12), iar în acele porunci este inclusă și porunca a patra, cea schimbată de puterea fiarei.

Ce condiții poți vedea dezvoltându-se în zilele noastre care ar putea duce la restrângerea libertății religioase? Ce obstacole rămân în continuare?

Comentariu EGW

Sunt mulţi, chiar dintre cei angajaţi în această mişcare pentru impunerea duminicii, care sunt orbi faţă de consecinţele acestei acţiuni. Ei nu văd că, de fapt, lovesc direct în libertatea religioasă. Sunt mulţi cei care n-au înţeles niciodată cerinţele Sabatului biblic şi temelia falsă pe care stă instituţia duminicii. Orice mişcare în favoarea unei legislaţii religioase este, în realitate, un act de concesie făcut papalităţii care, timp de mulţi ani, a luptat constant împotriva libertăţii de conştiinţă. 

Păzirea duminicii îşi datorează existenţa ca o aşa-numită instituţie creştină „tainei nelegiuirii”, iar impunerea ei va fi, practic, o recunoaştere tocmai a acelor principii care constituie piatra unghiulară a bisericii Romei. Când naţiunea noastră va abjura de la principiile guvernării sale până acolo încât să decreteze o lege duminicală, prin acest act, protestantismul va da mâna cu papalitatea; aceasta nu va însemna altceva decât să dea viaţă tiraniei care aşteaptă de mult timp şi cu nerăbdare ocazia de a se ridica din nou la un despotism activ. – Mărturii, vol. 5, p. 711 
În lupta care se va da în zilele din urmă, toate puterile decăzute care au apostat de la supunerea faţă de Legea lui Iehova se vor uni în împotrivirea faţă de poporul lui Dumnezeu. În această luptă, marele punct al conflictului va fi Sabatul poruncii a patra, deoarece în porunca Sabatului, Marele Autor al Legii Se identifică pe Sine ca fiind Creatorul cerurilor şi al pământului. …
Protestanții din Statele Unite se vor afla în primele rânduri pentru a întinde mâna peste abis și a prinde mâna spiritismului; ei vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea romană și, sub influența acestei uniri întreite, această țară va merge pe urmele Romei, pentru a călca în picioare drepturile conștiinței. – Maranatha, p. 187 (28 iunie)

Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunte, nu cu un sigiliu sau semn vizibil, ci printr-o stabilire în adevăr, atât din punct de vedere intelectual, cât și spiritual, și este pregătit pentru zguduire, aceasta va veni. Într-adevăr, ea a și început; judecățile lui Dumnezeu sunt deja asupra pământului ca să ne avertizeze, să știm ce va veni. …
Ne va fi impus semnul fiarei. Celor care, pas cu pas, au cedat cerinţelor lumeşti şi s-au conformat obiceiurilor lumii li se va părea mai uşor să se supună acelor puteri decât să suporte batjocura, insultele, ameninţările cu închisoarea şi moartea. Lupta se dă între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor. În timpul acesta, în biserică, aurul va fi separat de zgură. Adevărata evlavie va fi clar deosebită de cea care este doar o formă şi o poleială. Multe stele pe care le-am admirat pentru strălucirea lor vor dispărea în întuneric. … Toţi cei care acum etalează podoabele sanctuarului, dar nu sunt îmbrăcaţi cu neprihănirea lui Hristos, vor apărea atunci în ruşinea goliciunii lor. – Maranatha, p. 200 (11 iulie)
 

„Când protestantismul va întinde mâna peste abis, pentru a prinde mâna puterii romane, când ea va întinde mâna peste abis pentru a da mâna cu spiritismul, când, sub influența acestei întreite uniri, țara noastră [Statele Unite ale Americii] va respinge orice principiu al Consti­tuției, ca o conducere protestantă și republicană, și va face legi pentru propagarea falsurilor și înșelăciunilor papale, putem cunoaște că a venit timpul pentru lucrarea prin minuni a lui Satana și că sfârșitul este aproape” (Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 5, p. 451). 
„Avem tendința să trecem cu vederea faptul că duminica este ziua de închinare a forțelor opozante […], în desfășurarea cărții Apocalipsa. Duminica este un simbol extrem de important, care descoperă viclenia și sofismul incredibil al balaurului. […] Balaurul a căutat să uzurpe locul lui Dumnezeu în univers, prezentându-se ca adevăratul obiect al închinării și susținând că Legea lui Dumnezeu este nedreaptă – că ar trebui schimbată. Balaurul a schimbat Legea într-un punct esențial al Decalogului, acolo unde Dumnezeu este identificat drept Creator și Răscumpărător, singurul demn de închinare (Exodul 20:8-11; De­u­teronomul 5; cf. Apocalipsa 4:11; 5:9,13,14). Schimbarea Legii exprimă nu numai ura balaurului față de voia lui Dumnezeu (Legea), ci și încercarea lui de a-I lua locul lui Dumnezeu devenind obiectul închinării” (Ángel Manuel Rodriquez, The Closing of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Messages, pp. 53, 54 – manuscris nepublicat).

Studiu zilnic:

Psalmii 29

Psalmii 30

Psalmii 31

Psalmii 32

Psalmii 33

Psalmii 34

Psalmii 35

Ellen G. White, Rugăciunea, capitolul 23 (până la „Mărturisirea trebuie să fie specifică”).

1. Ce zicea David când îi mergea bine?

2. La ce vreme să se roage oamenii evlavioși? 

3. Cine nu duce lipsă de niciun bine? 

4. Unde promitea David că o să-L laude pe Domnul?

5. Îi putem ierta și înțelege pe cei care nu își mărturisesc greșeala?

Comentariu EGW

Pentru studiu suplimentar: Scrieri timpurii, „Semnul fiarei”, p. 64–67. 
 

Privire generală
Biblia este un tot unitar. Tema marii lupte dintre bine și rău trece ca un fir roșu prin paginile ei, țesând laolaltă narațiunile și adevărurile pe care le conține. Lucrarea lui Hristos, jertfa Lui ispășitoare, lucrarea Lui de Mare-Preot și revenirea Lui sunt teme evocate în paginile ei. Marea luptă atinge punctul culminant în cartea Apocalipsa. Studiul din această săptămână, cu titlul „Sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiarei (partea a 2-a)” continuă identificarea puterii fiarei care iese din mare, prezintă ultimele evenimente din istoria pământului și împărtășește principii practice care ne vor ajuta să ne pregătim pentru revenirea lui Isus. 
Unul dintre principiile importante în înțelegerea profețiilor tempora­le din Biblie este principiul zi/an. Să recapitulăm: în profețiile legate de timp din Daniel și din Apocalipsa, o zi profetică este echivalentul unui an literal. Vom revedea dovezile biblice și istorice în favoarea acestui principiu în studiul nostru din această săptămână. Un alt principiu important în interpretarea profetică este legătura dintre profețiile din Daniel și cele din Apocalipsa. Vom arăta că fiara care se ridică din mare, din Apocalipsa 13, este, de fapt, un amestec compozit al creaturilor simbolice din Daniel 7 – leul, ursul, pardosul și fiara care arată ca un balaur, cele zece coarne și cornul cel mic, care iese din Imperiul Roman păgân și stăpânește asupra puterilor reprezentate de cele zece coarne. 
Puterea cornului mic din Daniel 7, „omul fărădelegii” din 2 Tesalo­niceni 2 și fiara care se ridică din mare din Apocalipsa 13 reprezintă aceeași putere asupritoare care a persecutat poporul lui Dumnezeu în timpul Evului Mediu: papalitatea. În studiul nostru din această săptămână vom descoperi că fiara din mare, din Apocalipsa 13, persecută și biserica lui Dumnezeu din zilele din urmă, pe aceia care „păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”. 

Comentariu
Apocalipsa 12 arată că Satana avea să persecute biserica lui Dumnezeu în timpul Evului Mediu. Conform profeției biblice, urmașii credincioși ai lui Hristos aveau să fugă în pustie vreme de 1.260 de zile (Apocalipsa 12:6). După cum citim în Apocalipsa 12:14: „Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui” (Apocalipsa 12:14). Daniel 7:25 afirmă că puterea biserică-stat romano-catolică „se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinții [credincioșii] vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme”. Conform cu Apocalipsa 13:5, puterii bisericii-stat romano-catolice avea să i se permită să „lucreze patruzeci și două de luni”. Aceste trei expresii temporale, 1.260 de zile, o vreme, vremi și jumătatea unei vremi și, respectiv, patruzeci și două de luni descriu același interval de timp și apar de șapte ori în cărțile Daniel și Apocalipsa. 
Într-un articol publicat de Institutul de Cercetare Biblică al Bisericii Adventiste, Gerhard Pfandl face următoarea observație: „Până în secolul al XIX-lea, majoritatea cercetătorilor cărților apocaliptice Daniel și Apocalipsa au folosit metoda istoricistă pentru explicarea profețiilor din aceste cărți. Unul dintre stâlpii de susținere ai metodei istoriciste este principiul an-zi, care spune că o zi în profețiile temporale apocaliptice reprezintă un an. În timpul secolului al XIX-lea, metoda istoricistă a fost încet înlocuită de sistemele de interpretare preteriste și futuriste, ambele negând principiul de o zi pentru un an. Preteriștii plasează majoritatea profețiilor în trecut, înainte de apariția Imperiului Roman; futuriștii le plasează pe majoritatea acestora în viitor, mai specific în ultimii șapte ani dintre așa-zisa răpire secretă și a doua venire a lui Isus” (Pfandl, „In Defense of the Year-day Principle”, Journal of the Adventist Theological Society 23, nr. 1 [2012], p. 3).
Este numai logic să concluzionăm că, dată fiind natura simbolică a imaginilor din capitolele 7, 8, 9 și 12 din Daniel, alături de imaginile din Apocalipsa 12 și 13, perioadele din aceste capitole sunt și ele simbolice. Când aplicăm principiul de o zi pentru un an în fiecare dintre aceste cazuri, evenimentele prezise se întâmplă exact la timp. 

Articolul de cercetare biblică al lui Pfandl aduce, de asemenea, acest argument relevant: „Potrivit contextului, expresiile «o vreme, vremi și jumătatea unei vremi» (Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsa 12:4), «patruzeci și două de luni» (Apocalipsa 11:2; 13:5) și «o mie două sute șaizeci de zile» (Apocalipsa 11:3; 12:6) se aplică aceleiași perioade de timp, dar expresia naturală «trei ani și șase luni» nu este folosită nici măcar o dată. «Duhul Sfânt pare, într-un fel, să epuizeze toate modurile în care acest interval poate fi exprimat, excluzând întotdeauna, desigur, acea formă care ar fi folosită în scrierea obișnuită și care este folosită în mod regulat în Scripturi în alte ocazii pentru a desemna o perioadă literală. Această variație de expresii are sens doar dacă acceptăm sistemul zi-an, fiind cu totul inexplicabilă din cealaltă perspectivă» [Thomas R. Birks, First Elements of Sacred Prophecy (London: William E. Painter, 1843), p. 352]”—Pfandl, „In Defense of the Year-day Principle”, Journal of the Adventist Theological Society 23, no. 1 (2012), p. 8).
Cele o mie două sute șaizeci de zile, sau „o vreme, vremi și jumătatea unei vremi”, din Daniel și din Apocalipsa înseamnă 1.260 de ani. Comentând asupra acestei perioade profetice, Comentariul biblic AZȘ spune: „Perioada profetică a cornului mic a început în anul 538 d.Hr., când ostrogoții au renunțat la asedierea Romei, iar episcopul Romei, eliberat de controlul arian, a fost liber să exercite prerogativele decretului lui Iustinian din 533, și, prin urmare, să sporească autoritatea «Sfântului Scaun» (vezi comentariul la vers. 8). Exact după 1.260 de ani (1798), victoriile spectaculoase ale armatelor lui Napoleon în Italia l-au lăsat pe papa la mila guvernului revoluționar francez, care l-a atenționat că religia catolică va fi întotdeauna dușmanul de nereconciliat al republicii și a adăugat că «mai este un lucru, chiar mai important pentru atingerea scopului dorit, iar acesta este distrugerea, dacă este posibil, a centrului unității Bisericii Romane, și urmează ca Domnia Voastră, care întruniți în persoana voastră calitățile cele mai distinse de general și de om politic iluminat, să împliniți scopul acesta, dacă îl considerați posibil» (Ibidem, p. 158). Ca răspuns la aceste instrucțiuni și la ordinul lui Napoleon, [generalul] Berthier, cu o armată franceză, a intrat în Roma, a proclamat sfârșitul guvernării politice a papei și l-a luat pe papa pri­zonier, ducându-l în Franța, unde a murit în exil” (vol. 4, p. 834).
Profețiile din Apocalipsa prezic că rana de moarte făcută papalității de către armatele lui Napoleon avea să fie vindecată, iar papalitatea avea să se înalțe la supremație internațională (Apocalipsa 13:3). Această înălțare urmează să inițieze conflictul final dintre semnul fiarei și sigiliul lui Dumnezeu. Pentru a înțelege mai bine natura acestui conflict, trebuie mai întâi să descifrăm semnificația sigiliului lui Dumnezeu. Ce este mai exact acest sigiliu?

Potrivit Romani 4:11, un semn și o pecete (sigiliu) sunt interschimbabile. Sigiliile erau bine cunoscute în lumea antică. Erau folosite pentru a certifica documente. Erau, de asemenea, un semn al proprietății. Pecețile erau adeseori făcute din ceară sau ștampilate pe lutul proaspăt modelat. Dintre toate poruncile, cea a Sabatului este singura care se califică drept sigiliul lui Dumnezeu. Ea conține numele, titlul și proprietatea dătătorului legii. După cum remarcă Gerhard Damsteegt: „Porunca Sabatului poate fi astfel considerată o pecete pentru că «este singura dintre toate cele zece în care se găsesc atât Numele, cât și titlul Legiuitorului. Este singura care arată prin a cui autoritate a fost dată Legea. În acest fel, ea conține sigiliul lui Dumnezeu, pus pe Legea Sa, ca o dovadă a autenticității și a puterii obligativității ei» (Patriarhi și profeți, p. 307). Sabatul le dă Celor Zece Porunci o semnificație unică. «Sabatul a fost pus în Decalog ca pecetea Dumnezeului celui viu, arătând spre Dătătorul legii și descoperind dreptul Lui de stăpânire.» Astfel, Sabatul este semnul unei relații între Dumnezeu și poporul Său, slujind ca un «test al loialității lor față de El»” (Sign of the Times, 13 mai 1886).
Misiunea adventiștilor de ziua a șaptea poate fi descrisă ca fiind aceea de a prezenta «Legea lui Dumnezeu ca un test al caracterului și ca un sigiliu al viului Dumnezeu» (Mărturii pentru biserică, vol. 2, p. 468).” (Damsteegt, „The Seal of God”, Adventists Affirm, vol. 8, nr. 3, sfârșitul anului 1994, pp. 37, 38).
Sigiliul lui Dumnezeu, așa cum este manifestat prin păzirea Sabatului, este un semn al acceptării autorității lui Dumnezeu în viața noastră. După cum declară Ellen G. White cu atâta tărie: „Îndată ce copiii lui Dumnezeu sunt sigilați pe frunte, și acesta nu este un sigiliu sau un semn care să poată fi văzut, ci o consolidare în adevăr, atât intelectuală, cât și spirituală, în așa fel încât să nu poată fi clintiți și de îndată ce copiii lui Dumnezeu sunt sigilați și pregătiți pentru zguduire, aceasta va avea loc. De fapt, zguduirea a și început” (Comentariile Ellen G. White, Comentariul biblic AZȘ, vol. 4, p. 1161). Sigilați de Duhul Sfânt, suntem pregătiți pentru criza care ne stă în față. Am face bine să luăm aminte la mustrarea apostolului Pavel: „Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării” (Efeseni 4:30).

Aplicație
Meditează: În ciuda faptului că sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiarei sunt diametral opuse, au totuși un lucru în comun: niciunul nu este primit pe loc. Primirea sigiliului lui Dumnezeu se întâmplă în timp, pe măsură ce mintea noastră este zilnic modelată după chipul lui Isus. Ellen G. White scrie: „Este o lege atât a intelectului, cât și a spiritualității umane aceea că, privind, suntem schimbați. Mintea se adaptează treptat la subiectele cu care este hrănită” (Tragedia vea­curilor, p. 555, sublinieri adăugate).
Privind la Isus și umplându-ne mintea cu învățăturile Cuvântului Său, devenim mai mult asemenea Lui. Dezvoltarea caracterului are nevoie de timp. Relațiile profunde și durabile se dezvoltă în timp și necesită timp. Când medităm la viața lui Hristos, Duhul Sfânt lucrează în viața noastră ca să „pecetluiască” în noi principiile Împărăției lui Dumnezeu, în pregătirea pentru testul final, care vizează porunca Sabatului.
După cum sigiliul lui Dumnezeu nu este primit instantaneu, nici semnul fiarei nu va fi primit astfel. Compromisurile zilnice, păcatele îndrăgite și cultivate, idolii ascunși în inimă, atitudinile necreștine încurajate – toate duc la primirea semnului fiarei. Dacă nu trecem de încercările de astăzi, cu siguranță vom cădea la încercările mai grele de mâine, când semnul fiarei va fi implementat. Cum spunea bătrânul predicator adventist Luther Warren: „Singura cale ca să fii pregătit pentru revenirea lui Isus este să te pregătești de pe acum și să rămâi pregătit.”
Îndeamnă-i pe membrii grupei să mediteze la declarația lui Luther Warren. Încurajează-i să se roage în această săptămână ca Dumnezeu să le descopere orice lucru care îi împiedică să fie gata pentru A Doua Venire.