1 Azután odamentek a léviták családfői Eleázár paphoz és Józsuéhoz, Nún fiához meg az izráeli törzsek családfőihez,

2 és így szóltak hozzájuk Sílóban, Kánaán földjén: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nekünk városokat lakóhelyül és azokhoz legelőket az állatainknak.

3 Izráel fiai ezért az Úr parancsa szerint a lévitáknak adták ezeket a városokat a maguk örökségéből, a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt:

4 amikor a kehátiak nemzetségeire esett a sorsolás, a léviták között Áron pap fiainak tizenhárom város jutott sorsolással Júda törzséből, Simeon törzséből és Benjámin törzséből.

5 Kehát többi fiának pedig tíz város jutott sorsolással Efraim törzse nemzetségeiből, Dán törzséből és Manassé törzse egyik feléből.

6 Gérsón fiainak tizenhárom város jutott sorsolással Issakár törzse nemzetségeiből, Ásér törzséből, Naftáli törzséből és Manassé törzse másik feléből Básánban.

7 Merárí fiai nemzetségeinek tizenkét város jutott Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből.

8 Izráel fiai tehát a lévitáknak adták ezeket a városokat legelőikkel együtt sorsolással, ahogyan Mózes által megparancsolta az Úr.

9 Júda fiainak a törzséből és Simeon fiainak a törzséből név szerint a következő városokat adták oda:

10 Lévi fiai közül a Kehát nemzetségéből származó Áron fiaira esett először a sorsolás.

11 Nekik adták Anák atyjának városát, Kirjat-Arbát, azaz Hebrónt Júda hegyvidékén, a körülötte levő legelőkkel együtt.

12 De a városhoz tartozó mezőket és annak falvait Kálébnak, Jefunne fiának adták birtokul.

13 Áron pap fiainak adták a gyilkosok menedékvárosát, Hebrónt legelőivel együtt, Libnát legelőivel együtt,

14 Jattírt legelőivel együtt, Estemóát legelőivel együtt,

15 Hólónt legelőivel együtt, Debírt legelőivel együtt,

16 Ajint legelőivel együtt, Juttát legelőivel együtt és Bét-Semest legelőivel együtt: kilenc várost ebből a két törzsből.

17 Benjámin törzséből Gibeónt legelőivel együtt, Gebát legelőivel együtt,

18 Anátótot legelőivel együtt és Almónt legelőivel együtt: négy várost.

19 Áron fiainak, a papoknak összesen tizenhárom város jutott, a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt.

20 A Kehát fiainak nemzetségeihez tartozó léviták közül Kehát többi fiának ezek a városok jutottak sorsolással Efraim törzséből:

21 nekik adták Efraim hegyvidékén a gyilkosok menedékvárosát, Sikemet legelőivel együtt, továbbá Gézert legelőivel együtt,

22 Kibcajimot legelőivel együtt és Bét-Hórónt legelőivel együtt: négy várost.

23 Dán törzséből Eltekét legelőivel együtt, Gibbetónt legelőivel együtt,

24 Ajjálónt legelőivel együtt és Gat-Rimmónt legelőivel együtt: négy várost.

25 Manassé törzsének egyik feléből Taanakot legelőivel együtt és Gat-Rimmónt legelőivel együtt: két várost.

26 Kehát fiai többi nemzetségének összesen tíz város jutott, a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt.

27 A léviták nemzetségei közül Gérsón fiainak adták Manassé törzsének másik feléből a gyilkosok menedékvárosát, a básáni Gólánt legelőivel együtt és Beesterát legelőivel együtt: két várost.

28 Issakár törzséből Kisjónt legelőivel együtt, Dáberatot legelőivel együtt,

29 Jarmútot legelőivel együtt és Én-Gannímot legelőivel együtt: négy várost.

30 Ásér törzséből Misált legelőivel együtt, Abdónt legelőivel együtt,

31 Helkatot legelőivel együtt és Rehóbot legelőivel együtt: négy várost.

32 Naftáli törzséből Galileában a gyilkosok menedékvárosát, Kedest legelőivel együtt, Hammót-Dórt legelőivel együtt és Kartánt legelőivel együtt: három várost.

33 A gérsóni nemzetségeknek összesen tizenhárom város jutott, a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt.

34 A többi lévitának, Merárí fiai nemzetségeinek adták Zebulon törzséből Jokneámot legelőivel együtt, Kartát legelőivel együtt,

35 Dimnát legelőivel együtt és Nahalált legelőivel együtt: négy várost.

36 Rúben törzséből Becert legelőivel együtt, Jahcát legelőivel együtt,

37 Kedémótot legelőivel együtt és Méfaatot legelőivel együtt: négy várost.

38 Gád törzséből Gileádban a gyilkosok menedékvárosát, Rámótot legelőivel együtt, Mahanajimot legelőivel együtt,

39 Hesbónt legelőivel együtt és Jazért legelőivel együtt: összesen négy várost.

40 A léviták többi nemzetségei közül Merárí fiai nemzetségeinek sorsolással tizenkét város jutott.

41 A lévitáknak tehát Izráel fiainak birtokaiból összesen negyvennyolc város jutott, a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt.

42 Ezekhez a városokhoz városonként legelők is tartoztak körös-körül; így volt ez mindegyik város esetében.

43 Így adta oda az Úr Izráelnek az egész országot, amelyről megesküdött, hogy atyáiknak adja. Birtokba is vették, és letelepedtek benne.

44 Nyugalmat is adott nekik az Úr mindenfelől, pontosan úgy, ahogyan megesküdött erre atyáiknak. Ellenségeik közül senki sem tudott megállni velük szemben: minden ellenségüket kezükbe adta az Úr.

45 Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az Úr Izráel házának tett, mind beteljesedett.