1 Ez pedig Nóé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek nemzetsége, mert fiaik születtek az özönvíz után.

2 Jáfet fiai: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász.

3 Gómer fiai pedig: Askenáz, Rífat és Tógarmá.

4 Jáván fiai pedig: Elísá, Tarsís, Kittím és Dódáním.

5 Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindegyik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.

6 Hám fiai pedig: Kús, Micraim, Pút és Kánaán.

7 Kús fiai pedig: Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá, Szabteká. Ramá fiai pedig: Sebá és Dedán.

8 Kús nemzette Nimródot is, aki hatalmassá kezdett lenni a földön.

9 Hatalmas vadász volt az ÚR előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az ÚR előtt, mint Nimród.

10 Birodalma kezdetben Bábel, Erek, Akkád, Kalné volt Sineár földjén.

11 E földről ment Assúrba, és építette Ninivét, Rehóbót városát és Kelahot.

12 És Reszent, ezt a nagy várost Ninive és Kelah között.

13 Micraim nemzette a lúdiakat, anámiakat, lehábiakat és naftúhiakat,

14 a patrósziakat és kaszlúhiakat, ahonnan a filiszteusok származnak; és a kaftóriakat.

15 Kánaán pedig Szidónt nemzette, az ő elsőszülöttét, azután Hétet

16 meg a jebúsziakat, emóriakat és girgásiakat,

17 a hivvieket, arkiakat és a színieket,

18 az arvádiakat, cemáriakat és hamátiakat. Azután elszéledtek a kánaániak nemzetségei.

19 A kánaániak határa pedig Szidóntól Gerár felé menve Gázáig, Sodoma, Gomora, Admá és Cebóím felé menve Lesáig terjedt.

20 Ezek Hám fiai családjuk, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint.

21 Sémnek is lettek gyermekei; ő Héber összes fiának az atyja, Jáfetnek pedig testvérbátyja volt.

22 Sém fiai: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd és Arám.

23 Arám fiai pedig: Úc, Húl, Geter és Mas.

24 Arpaksad pedig Selahot nemzette, Selah pedig Hébert.

25 Hébernek is lett két fia. Az egyikük neve Peleg, mivelhogy az ő idejében osztották szét a földet. Testvérének a neve pedig Joktán.

26 Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot,

27 Hadórámot, Úzált és Diklát,

28 Óbált, Abimáélt és Sebát,

29 Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.

30 Lakóhelyük Mésától fogva Szefárba menve a keleti hegyekig terjedt.

31 Ezek Sém fiai családjuk, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint.

32 Ezek Nóé fiainak a családjai nemzetségeik szerint, népeik között; ezekből alakultak ki a népek a földön az özönvíz után.